fbpx

Bio Perfect – pomaže kod povreda perifernih nerava
25. septembra 2020. 0

Nervni sistem

Nervni sistem je najsloženiji sistem u čovekovom organizmu. Ovaj sistem čini kompleksna mreža nerava i ćelija koji prenose informacije, ka mozgu i iz mozga preko kičmene moždine, ka različitim strukturama tela i na taj način reguliše rad svih organa. Nervni sistem se sastoji od centralnog nervnog sistema (mozak i kičmena moždina, CNS) i perifernog nervnog sistema (nervi i ganglije, PNS). CNS, odnosno kora velikog mozga je odgovorna za svest, voljne radnje, osećanja i visoko-intelektualne sposobnosti čoveka. Sa druge strane, osnovna fukcija PNS-a jeste primanje nadražaja iz okoline i prenošenje istih do CNS-a, kao i slanje nadražaja iz CNS-a u okolinu, čime se zapravo omogućava povezivanje PNS i CNS-a putem aferentnih i eferentnih vlakana.

Povrede perifenih nerava predstavljaju problem velikih razmera sa kojim se susreću milioni ljudi širom sveta [1]. Na područiju Evrope povrede perifernih nerava dostižu broj od 300.000 godišnje [2]. Broj povreda perifernih nerava je u stalnom porastu usled rasta stope saobraćajnih udesa, industrijskog traumatizma, kao i povreda na radu. Traume nerava rezultuju značajnim neurološkim deficitom i skoro uvek ostavljaju određeni procenat invaliditeta [3]. Znatno češće se javljaju kod mladih osoba muškog pola u najproduktivnijem životnom dobu [4], te se stoga postavljaju veliki funkcionalni zahtevi i pacijenti očekuju povratak ne samo svakodnevnim životnim, već i radnim aktivnostima. Ove povrede uzrokuju značajno odsustvo sa posla usled dugotrajne rehabilitacije, a često i nemogućnost ponovnog povratka na isto radno mesto, što ima veliki socio-ekonomski značaj [5] [6]. Različiti terapeutski pristupi su pokušali da poboljšaju rezultate motorne regeneracije. Značajan broj studija je pokazao povoljan efekat različitih vitamina B kompleksa i ekstrakata biljaka na regeneraciju perifernog nerva [7] [8].

Preparat Bio Perfect doprinosi normalnom funkcionisanju (perifernog) nervnog sistema. Preparat sadrži ekstrakt ljute paprika, kantariona i matičnjaka kao i kompleks vitamina B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12). 

 

Kompleks B vitamina

Kompleks vitamina B sastoji se od osam različitih vitamina koji su neophodni za normalno funkcionisanje ljudskog organizma, od kojih su neki češće, a neki ređe zastupljeni u različitim terapijama. Vitamini B koji ulaze u sastav su: tiamin (B1), riboflavin (B2), niacin (B3), pantotenska kiselina (B5), piridoksin (B6), biotin (B7), folna kiselina ili folati (B9) i kobalamin (B12). B vitamini imaju vitalnu ulogu u održavanju dobrog zdravlja vašeg organizma. Vitamini grupe B, kao neophodne komponente svakog zdravog organizma, imaju direktan uticaj na nivo energije, funkciju mozga i metabolizam ćelija u vašem organizmu [9].

 

Tiamin (vitamin B1)

Vitamin B1 je neophodan za normalan rast i razvoj organizma. Pozitivno utiče na brojne sisteme kao što su digestivni, kardiovaskularni i, pogotovo, nervni. Nedostatak ovog vitamina kod ljudi uzrokuje nastanak kardiovaskularnih bolesti (beri-beri) i neruoloških poremećaja:
Vernike-Korsakovljev sindrom (Wernicke-Korsakoff), Parkinsonova (Parkinson) i Alchajmerova (Alzheimer) bolest [10]. Visoke doze B1 vitamina poboljšavaju koordinaciju mišića.

 

Riboflavin (vitamin B2)

Vitamin B2 je strukturni deo koenzima flavin adenin dinukleotida i flavin mononukleotida. Ovaj koenzim učestvuje u oksido-redukcionim reakcijama koje su glavni izvor energije za vaš organizam. Vitamin B2 smanjuje otok nakon fokalne ishemije [11] i poboljšava oporavak motornih funkcija u modelu kontrolisane kontuzione povrede čeone kore [12]. Pretpostavljeni mehanizam je uklanjanje slobodnih radikala i smanjenje oksidativnog oštećenja.

 

Niacin (vitamin B3)

Termin niacin odnosi se na nikotinamid, nikotinsku kiselinu i derivate koji ispoljavaju biološku aktivnost nikotinamida. Vitamin B3 u formi koenzima učestvuje u mnogim oksido-redukcionim reakcijama važnim za ćelijski metabolizam kao što su ćelijsko disanje, oksidacija energetski važnih molekula, biosinteza masnih kiselina i steroid, kao i oksidaciji
glukozo-6-fosfata u ribozo-5-fosfat u pentoznom putu. Takođe, značaj B3 koenzima je i u replikaciji i popravci DNK, kao i u ćelijskoj diferencijaciji. Nikotinamid pokazuje neuroprotektivni efekat u animalnim modelima ishemije [13].

 

Pantotenska kiselina (vitamin B5)

Vitamin B5 predstavlja funkcionali deo koenzima A (CoA). CoA može delovati kao nosač acil grupe prilikom formiranja acetil-CoA (način transporta atoma ugljenika unutar ćelije). CoA je značajan za energetski metabolizam omogućavajući piruvatu da uđe u ciklus trikarboksilne kiseline kao acetil-CoA, kao i za transformaciju alfa-ketoglutarata u sukcinil-CoA unutar istog ciklusa. Koenzim A je značajan za sintezu masnih kiselina, holesterola i acetilholina. Nedostatak vitamina B5 dovodi do oštećenja perifernih nerava označenog kao „sindrom gorućih stopala“ [14].

 

Piridoksin (vitamin B6)

Vitamin B6 obuhvata grupu srodnih jedninjenja: piridoksin, piridoksal i piridoksamin. Oni se u telu metabolišu do piridoksal-fosfata, koji deluje kao koenzim u mnogim važnim reakcijama u krvi, nervnom sistemu i koži. Neophodan je za pravilno odvijanje procesa koji kontrolišu stvaranje slobodnih radikala. Pretpostavlja se da povećan nivo piridoksala može imati neuroprotektivni efekat [15]. Poznati su neki od mehanizama neuroprotektivnog dejstva: povećanje afiniteta eritrocita za kiseonik, pojačavanje aktivnosti glikogen fosforilaze čime se povećava metabolizam glukoze što olakšava proizvodnju ATP u oštećenim ili hipoksičnim tkivima. Vitamin B6 poseduje anti-ekscitotoksični potencijal.

 

Biotin (vitamin B7)

Vitamin B7 igra ključnu ulogu u metabolizmu glukoze, uključujući regulaciju unosa glukoze u jetri, glukoneogenezu (i lipogenezu), transkripciji insulinskih receptora i funkciji
β-ćelija pankreasa. Zbog toga vitamin B7 ima uticaj na mozak koji je posebno osetljiv na isporuku i metabolizam glukoze [16]. Vitamin B7 je neophodan za proizvodnju mijelina koji obavija aksone nervnih ćelija u kičmenoj moždini i mozgu.

 

Folna kiselina ili folati (vitamin B9)

Vitamin B9 je važan, posebno za trudnice, jer sprečava potencijalne nedostatke, poput malformacije nervne cevi, kičmene moždine i mozga ploda. Vitamin B9 i vitamin B12 neraskidivo su povezani zbog njihovih komplementarnih uloga u ciklusima „folata“ i „metionina“ [17]. Efekti suplementacije folnom kiselinom na procese razvoja mozga nisu ograničeni samo na embrionalni period, već vitamin B9 može biti efikasan i tokom reparacije i oporavka mozga nakon povrede kod odraslih [18].

 

 Kobalamin (vitamin B12)

Vitamin B12 čine kobalamin i njegovi derivati: cijanokobalanim, hidorksikobalamin, adenozilkobalamin i metilkobalamin. Vitamin B12 je neophodan za normalno funkcionisanje nervnog sistema i njegov nedostatak uzrokuje oštećenja bele mase kičmene moždine i mozga, što dovodi do periferne neuropatije [19]. Takođe, neophodan je za normalno formiranje eritrocita, njegov nedostatak uzrokuje megaloblastnu anemiju. Metilkobalamin ima protektivnu ulogu na kortikalne neurone i ćelije mrežnjače [20] [21]. In vivo je pokazano da je vitamin B12 najefikasniji od svih B vitamina u regeneraciji perifernog nerva nakon traume i rekonstrukcije. Pozitivan efekat se ispoljava na nekoliko načina: B12 poboljšavanja preživljavanje neurona i izrastanje aksona nakon trauma [22], olakšava prorastanje aksona iz proksimalnog u distalni deo povređenog nerva i ima pozitivan efekat na regeneraciju. Takođe, poboljšava mijelinizaciju aksona, odnosno povećeva dijametar mijelinskog omotača, ubrzava i poboljšava sazrevanje aksona. Ovi pozitivni efekti vitamina B12 su posledica njegove metaboličke aktivnosti. Poznato je da B12 promoviše aksonalni transport i regeneraciju [23] [24] [25]. On deluje kao kofaktor enzima metionin sintetaze koji vrši transfer metil grupe u regeneraciji metionina iz homocisteina, na taj način povećavajući nivo metionina. Metionin, koji može biti metabolisan u acetilholin, povećava nivo acetilholina u aksonima i postsinaptičkim acetilholinskim receptorima i poboljšava razvoj i sazrevanje neuromuskularne ploče [26] [27] [28]. Vitamin B12 ubrzava mijelinizaciju regenerišućih aksona povećanjem sinteze lecitina, glavnog konstituenta lipida mijelinskog omotača.

 

Matičnjak (Melissa officinalis)

Matičnjak se u tradicionalnoj i savremenoj medicine koristi u borbi protiv stresa, modulator raspoloženja i kognitivnih funkcija, sa anksiolitičkim efektima nakon primene kapsula, obloženih tableta i topikalne primene. Imajući u vidu širok spektar potencijalno aktivnih komponenti, efekte matičnjaka može da bude posredovan kombinacijom mehanizama, sa potencijalnim interakcijama sa većim brojem neurotransmiterskih sistema [29].

 

Kantarion (Hypericum perforatum)

Kantarion je drevna lekovita biljka koja se koristi za lečenje širokog spektra poremećaja uključujući blagu do umerenu depresiju. Jedne od važnijih aktivnih komponenti u ekstraktu kanatriona su: flavonoidi, hipericini i hiperforin [30]. Pored dobro poznatog antidepresivnog dejstva komponente kantariona imaju i značajnu antioksidativnu aktivnost [31] [32]. Pored toga, ekstrakti kanatriona deluju kao potencijalno sredstvo za zaštitu neurona od oksidativnog stresa [33]. Kantarion takođe smanjuje post-traumatsku infiltraciju neutrofila [34]. Pokazan je i neuroprotektivni efekat nakon povrede kičmene moždine [35]. Dakle, svi ovi prethodno navedeni efekti sugerišu da kanatrion jeste potencijalno terapeutsko sredstvo protiv oksidativnog stresa, apoptoze i stvaranja citokina u prevenciji inflamacije i ostećenja nastalih povredom perifernog nerva [36].

 

Kapsaicin

Podaci i recepti o upotrebi kapsaicinoida, dobijenih ekstarkcijom ljute paprike, za lečenje bolova potiče još drevnih vremena [37]. Preparati koji sadrže kapsaicinoid popularni su prirodni lekovi u tretmanu sindroma bola i različitih tipova neuropatskog bola. Iako su ljute  papričice (Capsicum spp.), iz kojih se izoluju kapsaicinoidi, prvobitno pronađene u Americi, danas su široko rasporstranjene i različito eksploatisane [38]. Kapsaicin, jednom nanet na kožu, izaziva kratkotrajnu početnu senzibilizaciju, a zatim produženu desenzibilizaciju lokalnih bolnih nerava [39]. Kapsaicin za lokalnu upotrebu u niskim i visokim dozama je naveden kao efikasan u meta-analizi podataka o terapiji neuropatskog bola [40].

 

 

Dr Bojan Božić, dipl. inž. tehnologije

Leave a comment